Timetable

TIMETABLE

Tuesday

8.00pm – Zumba

Wednesday

6.00pm – Zumba

Thursday

8.00pm – Zumba

For more info about new Pilates courses